หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
..
พืชไร่ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน
ข้าว
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอก-ไม้ประดับ
แมลงเศรษฐกิจ
การตลาดสินค้าเกษตร
การจัดการศัตรูพืช
ดิน, ปุ๋ย
วิศวกรรมเกษตร
เกษตรอินทรีย์
เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
   
  การผลิตถั่วฝักยาวด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  การปลูกข้าว (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทำนาแบบประณีต)
  องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบการดำเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่ (ฝรั่ง)
  การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมและการเพาะพันธุ์มะพร้าว
  การเลี้ยงปลาสู่มาตรฐาน GAP
  การปลูกพืชผสมผสานและการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร
  การผลิตดีปลีให้ได้มาตรฐาน
  การขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นด้วยตนเอง
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การผลิตถั่วฝักยาวด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  การปลูกข้าว (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทำนาแบบประณีต)
  องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบการดำเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่ (ฝรั่ง)
  การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมและการเพาะพันธุ์มะพร้าว
  การเลี้ยงปลาสู่มาตรฐาน GAP
  การปลูกพืชผสมผสานและการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร
  การผลิตดีปลีให้ได้มาตรฐาน
  การขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นด้วยตนเอง
  การใช้น้ำหยดเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
  เทคนิคการปลูกมันสาปะหลัง 8-10 ตัน/ไร่
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 1847    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com