หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : เตรียมพร้อมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ชนิด : ไม้ผล
เนื้อหาองค์ความรู้ : เกษตรกรชาวสวนผลไม้เริ่มเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นฤดู ฝนในปีนี้ การเตรียมความพร้อมในสวนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความจําเป็นมาก เพราะจะทําให้ต้นไม้ผลมี ความอุดมสมบูรณ์ก่อนเริ่มให้ผลผลิต อีกทั้งเป็นการสํารวจความเสียหายจากภัยแล้งหรือวาตภัยที่ผ่านมา เพื่อให้ เกษตรกรสามารถคาดการณ์ได้ว่า ปีนี้จะมีต้นที่อุดมสมูบรณ์จริงพร้อมให้ผลผลิตได้ในช่วงใดและปริมารเท่าไร ตามปกติที่เกษตรกร
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : f1(8.5.60).pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
วันที่นำเข้า : 08/05/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com