หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : สวนผักคนเมือง
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : เกษตรอินทรีย์
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สวนผักคนเมือง” ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 1. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และผลงานที่ภาคภูมิใจ 1.1 การครองตน มีความขยันหมั่นเพียร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและการงานที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การครองคน มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 1.3 การครองงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทันตามกำหนดเวลา 2. แนวคิดในการทำงาน “ทำด้วยใจ ไม่ใช่ทำด้วยลมหายใจ” 3. ความเป็นมาของสวนผักคนเมืองนครหาดใหญ่ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีนายวุฒศักดิ์ เพชรมีศรีเป็นอาสาสมัครประจำกลุ่ม จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนเมืองที่สนใจปลูกผัก แต่ขาดความรู้ ขาดพื้นที่ ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน 4. กิจกรรมสวนผักคนเมือง 1. ให้ชุมชนผลิตและบริโภคผักที่ปลอดภัย 2. ระบบการส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ กลุ่มผู้เรียน 3. การทำงานแบบบูรณาการ 5. สิงที่ประชาชนได้รับจาการเข้าร่วมกลุ่ม 1. ทางกายภาพ มีอาหารปลอดภัย ร่างกายแข็งแร็ง ลดค่าใช้จ่าย 2. ทางใจ เห็นคุณค่าและเชื่อมันในศักยภาพของตนเอง มีความผูกพันธรรมชาติ และเกิดเครือข่าย 3. การพัฒนาทางสังคม ชุมชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการพัฒนาการสวนผักคนเมือง 1. จุดเรียนรู้สวนปู่สวนย่า เป็นการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปรับปรุงดิน 2. จุดเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์ การนำวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน มาใช้ในการปลูกผัก 3. จุดเรียนรู้ปลูกผักในภาชนะพื้นที่หน้าถนน การปลูกผักโดยใช้พื้นที่ว่างหน้าบ้าน พื้นที่ริมถนน 4. จุดเรียนรู้ปลูกพืช การปรับปรุงดิน การหมักเศษอาหารในหลุม เพื่อกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ 5. จุดเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว การปลูกพืชขึ้นค้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ เช่น บวบ มะระ การผสมปุ๋ยจากมูลสัตว์ 6. จุดเรียนรู้ซอยสุภาพอ่อนหวาน มีกิจกรรมนัดกินผักปลอดภัย การปลูกผักในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับชุมชน 6.สิงที่จะทำต่อไปในอนาคต "ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว เดินไปเรื่อยๆ เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" ทำงานด้านสาธารณประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดแรงจึงจะหยุดพัก ---------------------------------------------------------------------------- ผู้บันทึกข้อมูล : คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ปี 2560 สังกัด : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.sdoae.doae.go.th/document60/สวนผักคนเมือง.pdf
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : ถอดองค์ความรู้ของผู้ทรงความรู้.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
วันที่นำเข้า : 02/05/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com