หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : บทเรียน การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จ
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : องค์กรเกษตรกร
ชนิด : กลุ่มยุวเกษตรกร
เนื้อหาองค์ความรู้ : องค์ความรู้ เรื่องบทเรียน “การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร ให้ประสบผลสำเร็จ” แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และมีความรู้ มีทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม แนวทางการทำงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน มีการปรับกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทิศทางการพัฒนาด้านกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และมีการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรจากการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ขั้นเตรียมการ โดยการสำรวจเยาวชนในพื้นที่ และชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน ต่อจากนั้นให้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรประจำท้องถิ่น และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงาน (ใบสมัคร สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติ) หลังจากนั้น จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่ เพื่อนัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ขั้นดำเนินการ โดยการประชุมเยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการกลุ่ม และประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกร ในที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้มีการรับสมัครสมาชิก และมีการนัดประชุมในครั้งต่อไป ขั้นการจัดตั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีดำเนินงาน บทบาทหน้าที่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้มีการตั้งชื่อกลุ่มยุวเกษตรกรตามความเห็นของที่ประชุม และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรของกลุ่ม พร้อมให้ กำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุมครั้งต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจัดตั้งกลุ่ม และให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานการจัดตั้งกลุ่มให้จังหวัด หลังจากนั้นจังหวัดรายงานการจัดตั้งกลุ่มให้กรมฯ พร้อมสำเนาส่ง สสก. ทราบต่อไป ข้อเสนอแนะในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ มีการศึกษาความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่ม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและเป้าหมายจำนวนกลุ่มที่จะจัดตั้ง คอยกระตุ้นให้เห็นความจำเป็นและเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร มีการจัดทำทะเบียน และรายงานการจัดตั้งกลุ่ม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินงานกลุ่ม และวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะ พร้อมเยี่ยมเยียน ติดตาม และนิเทศงาน กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม มีการรวบรวมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม คอยให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติและการทำกิจกรรมกลุ่ม มีการประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดทำระบบการเก็บข้อมูล และการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ มีการประสานงาน สร้างเครือข่าย ระหว่างกลุ่มสถาบันเกษตรกรต่างๆ ผู้บันทึกองค์ความรู้ : นายพีรพล สุธงษา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่บันทึกองค์ความรู้ : วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.phetchabun.doae.go.th/index.php/2015-09-14-09-56-39
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่นำเข้า : 16/09/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com