หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว และพืชผัก
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : การจัดการศัตรูพืช
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : 1. แช่ปลายข้าวหรือข้าวหักในน้ำสะอาด เป็นเวลา 30 นาที 2. นึ่งข้าวที่แช่นาน 20 นาที 3. ตักข้าวที่นึ่งเสร็จแล้ว ใส่ถุงพลาสติกขนาด 8 X12 นิ้ว ประมาณถุงละ 250 กรัม 4. รอให้ข้าวในถุงพออุ่น เหยาะหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาลงไปเล็กน้อย 5. ขยำให้ข้าวและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาให้เข้ากันดี 6. มัดปากถุงให้แน่นด้วยยางวง เจาะรูบนถุงประมาณ 15 – 20 รู 7. วางแผ่ไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแดด และระวังมด หนูเข้าทำลาย 8. หลังจากวางไว้ 3 วัน มาขยำข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วแผ่ไว้ดังเดิม 9. นับไปอีก 4 วัน รวมแล้ว 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้ การรองก้นหลุมและการหว่าน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม รำอ่อน 5 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม ผสมคุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมไปใช้พืชผัก พืชไร่ ใช้ก่อนปลูก หรือหว่านรอบโคนต้น การผสมน้ำฉีดพ่น 1. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร โดยนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่ในน้ำประมาณ 10 นาที 2. ล้างขัดสปอร์ออกจากเมล็ดข้าว แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์สีเขียว นำไปผสมกับน้ำให้ครบ 100 ลิตร 3. นำไปฉีดพ่นในแปลงกล้าแปลงปลูกข้าว บริเวณใบหรือโคนต้น หรือใช้ราดลงดิน การนำไปใช้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น คลุกเมล็ด หว่าน ผสมปุ๋ยหมัก ผสมวัสดุเพาะ ฯลฯ ข้อระวังในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1. ควรใช้ในเวลาตอนเย็นเท่านั้น เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ เชื้ออาจตายได้หากถูกแสงแดดโดยตรง2. ควรมีการปรับสภาพดินในแปลงปลูกพืชด้วยปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยคอก เพื่อให้มีอินทรียวัตถุซึ่งเป็นที่ยู่อาศัยและอาหารของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 3. ควรใช้ก่อนหรือ หลังการใช้ปุ๋ยเคมี , ปูนขาว, ปูนโดโลไมท์อย่างน้อย 3 – 7 วัน 4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีทุกชนิดคลุกเคล้าผสมพร้อมกับเชื้อสด 5. เมื่อผสมเชื้อสดกับส่วนผสมแล้วควรใช้ให้หมด 6. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เบโนมิล คารเมนดาซิม ไทโอฟาเน็ทเมททิล โดยราดลงดิน 7. ควรมีการใช้อย่างต่อเนื่องก่อนการปลูกพืชรุ่นใหม่ (ใช้ตั้งแต่การเตรียมดิน การคลุกเมล็ดและทุกระยะของการเจริญเติบโตของพืช หรือทุก 7-15 วัน) การนำไปใช้ประโยชน์ แปลงผลิตข้าวปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและควบคุม โรคและแมลง การใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช การใช้น้ำหมักชีวภาพในระยะเตรียมดิน เพื่อช่วยย่อยสลายเศษซากพืชในแปลงนา และเป็นการบำรุงดินให้มีความร่วนซุย การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นในแปลงกล้า เพื่อป้องกันโรคไหม้ระยะกล้า ทำให้ได้ต้นกล้าข้าวที่แข็งแรง การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย ในแปลงข้าวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว การใส่ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.maehongson.doae.go.th/index.php/21-km/45-2016-08-23-03-43-11
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่นำเข้า : 15/09/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com