หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ของดีตำบลท่าขอนยาง
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : พืชไร่ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน
ชนิด : พืชไร่
เนื้อหาองค์ความรู้ : 1. เรื่อง การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ของดีตำบลท่าขอนยาง 2. ชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าขององค์ความรู้ นายถวิล อู่เงิน วัน เดือน ปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ 2500 หมายเลขบัตรประชาขน 3-4404-00551-07-2 ที่อยู่ 88 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 093-3190189 3. ความเป็นมา ตำบลท่าขอนยาง แบ่งพื้นที่การเกษตรเป็น 2 เขต คือ เขตรับน้ำฝนและเขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 6 หมู่บ้าน 4,000 กว่าไร่ มีการประกอบอาชีพทำการเกษตรตลอดทั้งปี มีการปลูกข้าวนาปีนาปรัง - ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวตราศรแดง 110 ไร่ - พืชผักต่าง ๆ 80 ไร่ - ถั่วลิสง 40 ไร่ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีอยู่ 4 สถานี โดยสูบน้ำจากแม่น้ำชี ตำบลท่าขอนยางติดกับแม่น้ำชีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพทำการเกษตร การปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จึงทำการเกษตรตลอดทั้งปี ดินมีความเหมาะสมเพราะเป็นดินตะกอนจากลำน้ำชีที่ทับถมสะสมธาตุอาหาร จำพวกอินทรีย์วัตถุทำให้ดีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช ในปี พ.ศ. 2549 ตำบลท่าขอนยางได้รับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม เกษตรตำบลได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าขอนยาง ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวตราศรแดง จำนวน 2 ไร่ กล้วยน้ำว้า จำนวน 1 ไร่ โดยสูบน้ำมาจากห้วยสายคอ ระยะทาง 200 เมตร ที่บ้านดอนสวน หมู่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรภายในตำบลท่าขอนยางและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูกในฟาร์ม มีต้มข้าวโพดกันเองในฟาร์มแล้วพากันออกขายตามตลาดทั่วไปและตามสถานที่ราชการ ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากขายได้จนไม่พอขาย ข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ที่ปลูกในฟาร์มปลอดสารพิษ เหนียวนุ่ม อร่อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายรังสรรค์ เพียรอดวงศ์ ไปเยี่ยมฟาร์มและได้รับประทานข้าวโพดแล้วชอบมาก และท่านก็ให้คำแนะนำว่าควรจะขยายพื้นที่ปลูกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านใคร่นุ่น หมู่ 10 , 14 และบ้านกุดร่อง หมู่ 5 สนใจได้พากันมาดูงานและกลับไปพากันปลูกสร้างอาชีพ เสริมรายได้กันมาจนถึงปัจจุบัน จึงสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอกันทรวิชัยเป็นอย่างมาก ในปี 2557 ได้มีการจัดงานวันข้าวโพดข้าวเหนียวของดีอำเภอกันทรวิชัย นำโดยท่านเกษตรอำเภอกันทรวิชัย นายอำพน ศิริคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยางนำโดย นายสมชาติ บุตราช สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ มีนักข่าวมาทำข่าวมากมายและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในขณะนี้มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ใน 3 หมู่บ้าน 73 ราย 110 ไร่ - 2 - 4. องค์ความรู้ในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) 4.1 วิธีปลูก - ไถพรวนแปลงขุดหลุมปลูก - ระยะปลูก 30x50 เซนติเมตร - รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ/หลุม - ใช้เมล็ดพันธุ์ 2 กิโลกรัม/ไร่ - ใช้ซ็อคกันมดบดคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อป้องกันแมลงทำลายกันกินเมล็ด 4.2 การดูแลรักษา - ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ประมาณ 30 กิโลกรัม/ไร่ - กำจัดวัชพืช 1-2 ครั้ง - ใช้กากน้ำตาลพร้อมน้ำอัตรา 1 : 1 เทใส่ขวดน้ำพลาสติกเจาะเปิดข้าง 2 ด้าน เพื่อเป็นกับดักแมลงป้องกันการระบาดและยังเป็นแปลงพยากรณ์อีกด้วย - ให้น้ำตามความเหมะสม 6-7 ครั้ง 5. การตลาด ภายใต้แนวความคิดของเกษตรอำเภอ นายอำพน ศิริคำ ที่ว่านักศึกษา คณาจารย์ ทานข้าวโพดคนละฝักและผักปลอดสารช่วยชาวบ้านมีรายได้ เนื่องจากตำบลท่าขอนยางมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ มีนักศึกษา คณาจารย์ต่าง ๆ รวมพ่อค้าแม่ค้าร่วม ๆ แสนคนตลาดจึงไม่มีปัญหา และยังมีพ่อค้าต่างถิ่นมาซื้อเหมาสวนกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนมากเกษตรกรจะต้มขายเอง ถึงว่าข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านใคร่นุ่นมีเท่าไหร่ก็ขายหมด ข้าวโพดข้าวเหนียวตำบลท่าขอนยางเหนียวนุ่ม หวาน ปลอดสารพิษ อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน 6. แนวความคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ - กล้าคิด กล้าทำ นำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์และรายได้ให้เกษตรกร - มีความรู้ความสามารถ เป็นนักวิชาการ - มีเอกลักษณ์ สร้างความจดจำในการทำงาน - มีความสัมพันธ์อันดี เกษตรกรเสมือนญาติ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 7. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้) ชื่อ นายถวิล อู่เงิน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
วันที่นำเข้า : 13/09/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com