หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
หมวด : Smart Farmer
กลุ่ม :
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านประทาย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกษตรกร ชื่อ นายโสภณ วีระกุล อายุ 67 ปี ที่อยู่ 121 หมู่ที่ 2 บ้านประทาย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0817601628 การศึกษา ปริญญาตรีบริหารการศึกษา E-mail sopon1813@gmail.com Facdbook SOPONWEERAGUL สโลแกน ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของตลาด ความโดดเด่น ใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการรับราชการสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบในการปลูกข้าว(หอมมะลิ,ไรซ์เบอร์รี่) ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลิตต่อไร่ แปรรูปเพื่อจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มข้าว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการทำนาอย่างเดียวเป็นเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกร(ชาวนา) ในพื้นที่ แนวคิด 1. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวโดยใช้กระบวนการผลิตและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. สร้างความมั่งคงให้แก่อาชีพชาวนา ด้วยเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้จากการทำ การเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดปี วิธีปฏิบัติ 1. เทคโนโลยีการผลิต - ปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วสารโดโลไมค์ ปรับปรุงดินเพื่อลดต้นทุน - เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้น้ำหมักมูลสัตว์ - ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานการ ผลิตข้าว - ใช้พันธุ์ดี เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน 2. เทคโนโลยีการตลาด - ผลิตข้าวคุณภาพเองทั้งข้าวหอมมะลิ105, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ - แปรรูปข้าว สร้างแบรนด์ โสภณฟาร์ม เป็นข้าวสารจำหน่ายภายใต้สโลแกน บริโภค ข้าวคุณภาพดี ชีวีปลอดภัย ไร้โรคภัย - ผลิตเอง จำหน่ายเอง 3. การสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพ(ชาวนา) - ลดพื้นที่ทำนา ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรผสมผสานเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการทำนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ - ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต การตลาด จากการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือ ดู โทรทัศน์ และค้นคว้าจากสื่ออินเตอร์เน็ต เฟสบุคส์ - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็น ปัจจุบัน - จดบันทึกข้อมูลการผลิตในรูปแบบบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกษตรกรและชุมชน - ศึกษา ค้นคว้า วิชาการด้านการเกษตร ทดลองปฏิบัติในไร่นา บันทึกข้อมูล ปรึกษาผู้รู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ราชการ และเอกชน - ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตร(ข้าว) ที่เหมาะสม ทั้งด้านการผลิตการตลาด เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เกษตรกรที่สนใจ และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. ความภาคภูมิใจ - ผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐานด้วยตนเองและแปรรูปจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวคุณภาพดี - ใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณอายุราชการด้วยการทำการเกษตรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลด้วยระบบนิเวศน์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน - ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจด้วยวิญญาณความเป็น “ครู” โดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าว 3) เทคนิคการเป็นวิทยากรเกษตรกรและการถ่ายทอดความรู้ นายโสภณ วีระกุล เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ด้านข้าว ที่มีจิต วิญญาณ ความเป็นครู สมัยรับราชการครูสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ ณ ปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่และการลดพื้นที่ทำนาสู่การทำเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาชนบท การพัฒนาเกษตรกร เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความอดทนในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรยอมรับและนำไปปฏิบัติตามให้เกิดผล โดยเฉพาะการเรียนรู้จากตัวอย่างของจริง เกษตรกรที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ ด้วยการให้เกษตรกรสอนเกษตรกรนั้นจะทำให้เกษตรกรยอมรับและนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต การตลาดใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองโดยมีเทคนิควิธีการในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.khorat.doae.go.th/web/
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
วันที่นำเข้า : 09/09/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com