หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : พืชไร่ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : นายประทิน อ่อนน้อย บ้านเลขที่ 12 หมู่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาทำไร่ ปี 2555 เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกมันสำปะหลัง การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างดี สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวนโดยนายธเนศ ธนวรรณ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ถอดองค์ความรู้เรื่องเทคนิกการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3 ตันเป็น 8 ตัน โดยมีเทคนิกและขั้นตอนดังนี้ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน 1.1 ไถดะ หว่านปุ๋ยพืชสด ก่อนปลูกในระยะเวลา 45 วัน 1.2 ไถกลบปุ๋ยพืชสด ในระยะเวลา 10-15 วันเพื่อให้ปุ๋ยพืชย่อยสลาย 1.3 หว่านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่ 1.4 ไถยกร่อง 2 ขั้นตอนการปลูก 2.1 คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุด 2.2 แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีไทอะมิโทแซม อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ประมาณ 5-10 นาทีก่อนปลูก 3 ดูแลรักษากำจัดวัชพืช 3.1 ประมาณ 1 เดือน ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร 3.2 สำรวจแมลงศัตรูพืช สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.3 มันสำปะหลังอายุ ประมาณ 3 เดือน ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ 15 วันต่อครั้ง จนมันสำปะหลัง อายุประมาณ 6-7 เดือน 3.4 ดูแลรักษาจนกระทั่งเก็บเกี่ยวโดย 1) ใช้เครื่องมือในการขุด เรียกว่า "ไอ้โง่" แทนการใช้รถขุด เนื่องจากทำให้ผลผลิตเสียหายน้อย ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 2) ใช้วิธีลงแขกเอาแรงโดยใช้แรงงานในชุมชน
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : เพิ่มผลผลิตมัน.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่นำเข้า : 16/08/2556
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com