หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
ข้อมูลเรื่องเล่า/กรณีศึกษา
ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร surat
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : เศรษฐกิจพอเพียง / จัดการฟาร์ม
ชนิด : ไร่นาสวนผสม
เนื้อหาองค์ความรู้ : สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้/นำไปใช้ ๑. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เกษตรกรได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ๓. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ๑. มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง ๓. ทำให้ทราบแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ๔. เกษตรกรได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ๕. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี หลังจากร่วมรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จะต้องมีความพอดี ดังนี้ ๑. ความพอดีด้านจิตใจ เช่น เราต้องไม่ดุที่คนอื่น ต้องดูที่ตัวเราเองก่อน มีจิตใจที่เข็มแข็ง เอื้ออาทร ประณีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่หลงใหลตามกิเลส ตัณหา ๒. ความพอดีด้านสังคม เช่น ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักรักความสามัคคี สร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ๓. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฉลาด เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔. ความพอดีด้านเทคโนโลยี เช่น ต้องพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของตนเองและชาวบ้านของเราเองก่อน ๕. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ เช่น มีความพอดี พออยู่พอกิน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย มีการลดรายจ่าย ไม่ใช้จ่ายเกินตัว หารายได้เสริม มีการจดบันทึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ เป็นต้น นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.gotoknow.org/blog/sittichaich/433039
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่นำเข้า : 05/08/2554
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com