หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  การให้บริการทางการเกษตร
  การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
  การจัดการความรู้ในองค์กร
  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  Smart Officer
  Smart Farmer
   
  การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
  สูตรน้ำหมัก ฮอร์โมน เร่งดอกเร่งผล
  ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visit System)
  การจัดการวัสดุทางการเกษตร ของเสียเหลือศูนย์(Zero Waste)ใน ศพก.ลอง จ.แพร่
  องค์ความรู้จากแปลงใหญ่.หนองม่วงไข่ จ. แพร่
  การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัดแพร่
  การทำงานร่วมกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสู่ความสำเร็จ
  การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยใช้เทคนิคกระบวนการAppreciation-Influence-Control(A-I-C)
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
  การผลิตข้าวอินทรีย์
  การเลี้ยงมดแดงในสวนยางพารา
  ไร่นาสวนผสม
  การประสานงานเพื่อการพัฒนา
  การจัดทำกลุ่มงานสถาบันเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  การเพาะกล้าแบบ วังเย็นโมเดล
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตผักชะอม (แกล้งผักชะอม)
  การบริหารจัดการพริกปลอดภัย
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com