หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  การให้บริการทางการเกษตร
  การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
  การจัดการความรู้ในองค์กร
  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  Smart Officer
  Smart Farmer
   
  เตรียมพร้อมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต
  สวนผักคนเมือง
  อ้อยโรงงาน
  บทเรียน การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จ
  สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว และพืชผัก
  การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ของดีตำบลท่าขอนยาง
  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราที่มีประโยชน์ป้องกันโรคไหม้ข้าว
  การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
  การเพาะกล้าแบบ วังเย็นโมเดล
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตผักชะอม (แกล้งผักชะอม)
  การบริหารจัดการพริกปลอดภัย
  ลดต้นทุนการผลิตข้าว
  การปลูกข้าวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
  เทคนิคการเพาะกล้านาโยน
  การลดต้นทุนการทำนา
  การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com