หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  การให้บริการทางการเกษตร
  การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
  การจัดการความรู้ในองค์กร
  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  Smart Officer
  Smart Farmer
   
  การผลิตถั่วฝักยาวด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  การปลูกข้าว (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทำนาแบบประณีต)
  องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบการดำเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่ (ฝรั่ง)
  การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมและการเพาะพันธุ์มะพร้าว
  การเลี้ยงปลาสู่มาตรฐาน GAP
  องค์ความรู้ผู้เกษียณอายุใน 5 ปี
  KM 60 บางสะพานน้อย การขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน ศพก.อ.บางสะพานน้อย
  KM 60 บางสะพาน การขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน ศพก.อ.บางสะพาน
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
  การจัดทำกลุ่มงานสถาบันเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  การเพาะกล้าแบบ วังเย็นโมเดล
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตผักชะอม (แกล้งผักชะอม)
  การบริหารจัดการพริกปลอดภัย
  ลดต้นทุนการผลิตข้าว
  การปลูกข้าวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
  เทคนิคการเพาะกล้านาโยน
  การลดต้นทุนการทำนา
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com